Optisecure

Informacijos saugumo valdymo procesų ir juos automatizuojančio programinio sprendimo nuoma užtikrina efektyvų rizikos valdymą, tuo pačiu sumažinant investicijas į vidines proceso valdymo struktūras.

Informacijos saugumo valdymo procesų nuoma

Blue Consultancy konsultantai užsakovo vardu organizuoja ir vykdo visas pagrindines LR teisės aktuose ir ISO 27000 standartuose apibrėžtas informacijos saugumo valdymo veiklas:

 • Valstybės įstaigų informacijos apsauga valdoma vadovaujantis LR teisės aktų ir įstaigos vidinių teisės aktų reikalavimais.
 • Siekiant panaudoti geriausią valdymo patirtį, informacijos saugumo valdymas vykdomas vadovaujantis ISO 27001 (saugos valdymo sistema), ISO 27002 (saugos valdymo priemonės) ir ISO 27005 (rizikos valdymas) standartais. Reguliariai vykdomi rizikos analizės, rizikos valdymo planavimo, saugumo politikos ir reikalavimų formavimo, informacijos saugumo būklės patikrinimo, išorinio auditavimo ir mokymo darbai.
 • Kilus informacijos saugumo incidentams, Blue Consultancy konsultantai padeda juos išspręsti ir užkirsti kelią naujiems incidentams.
 • Siekiant išvengti informacijos saugumo incidentų organizacijos vadovybei, IT specialistams bei darbuotojams organizuojami informacijos saugumo mokymai.
 • Įstaigos darbuotojai gali kreiptis pagalbos į Blue Consultancy informacijos saugos valdymo konsultantus bet kokiais, su informacijos saugumu susijusiais klausimais.

Svarbiausios saugumo valdymo veiklos automatizuojamos OptiSecure programa.

Informacijos saugumo valdymo proceso automatizavimas

 • Programinis sprendimas taikomas siekiant palengvinti organizacijos informacijos saugumo valdymo atitikimą ISO 27001, ISO 27002 ir ISO 27005 standartams, sumažinti organizacijos informacijos saugumą reglamentuojančių, bet realiai nenaudojamų dokumentų kiekį bei taupyti laiką, skiriamą saugumo valdymo veikloms.
 • Automatizavus rizikos valdymo procesą greičiau ir paprasčiau atliekami informacinių sistemų kritiškumo ir grėsmių įvertinimo, rizikos lygio nustatymo ir rizikos valdymo plano parengimo darbai.
 • Programinis sprendimas leidžia atlikti atitikties išoriniams ir vidiniams reikalavimams vertinimą, kad įstaigos vadovybė ir atsakingi darbuotojai galėtų matyti, kaip organizacija atitinka saugumui keliamus reikalavimus. Vertinimo rezultatai parodo atitikties lygį ir leidžia saugos įgaliotiniui efektyviai valdyti situaciją. Vertinimo rezultatai yra struktūrizuoti, todėl yra labai patogūs vidaus ir išorės auditoriams, tuo pačiu sumažinami vidinių ir išorinių auditų kaštai.
 • Saugumo politikos, reikalavimų ir įvykių valdymo posistemės užtikrina, kad visa valdymui reikalinga informacija būtų išsaugota ir lengvai surandama.
 • Visada matoma reali šiuo metu esanti informacijos saugumo situacija organizacijoje. Visi duomenys yra apibendrinami, kad įstaigos vadovybė galėtų greitai įvertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus.
 • Atsakingi organizacijos darbuotojai apmokomi naudotis nuomojamu OptiSecure sprendimu, sprendimo priežiūrą ir veiklos tęstinumą užtikrina Blue Consultancy specialistai.

Paslaugos nauda

 • Sumažinama organizacijos veiklos rizika;
 • Užtikrinama atitiktis teisės aktų reikalavimams;
 • Vykdomos saugumo veiklos nenutrūks saugos įgaliotiniui susirgus, atostogaujant arba nutraukus darbo santykius;
 • Padidinamas saugumo valdymo veiklų efektyvumas ir sumažinamos išlaidos apsaugos priemonėms;
 • Padidėja organizacijos lankstumas – galimybė be nuostolių padidinti arba sumažinti veiklos apimtis;
 • Paslauga nereikalauja didelių pradinių investicijų: už paslaugą atsiskaitoma mėnesiniais mokėjimais.

Užklausa išsiųsta.
Netrukus susisieksime